اخبار

ژانویه 27, 2020
سقف کشسان

سقف های کششی

سقف کشسان چیست؟ سقف های کششی یک تکنولوژی مدرن در سطح پوشش های داخلی خانه است که نخستین بار کمپانی باریسول آن را ابداع کرد و به […]
ژانویه 21, 2020
blank

مزایای استفاده از سقف های کشسان

 
دسامبر 1, 2019

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻘﻒ ﮐﺸﺴﺎن ﮐﺎرﯾﻨﺎ اﺳﮑﺎی ﺳﻔﺎرش دﻫﯿﻢ

ﺟﻬﺖ ﺳﻔﺎرش ﺳﻘﻒ ﮐﺸﺴﺎن ﮐﺎرﯾﻨﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده و ﭘﺲ از راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺮح دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ در […]