سقف کششی

ژانویه 28, 2020
کارینا اسکای

تفاوت سقفهای کشسان با آسمان مجازی کارینا

نوع جنس آسمان مجازی متشکل از طلق و یا پلکسی در تایل های ۶۰*۶۰و یا ۳۰*۳۰ میباشد در حالیکه جنس متریال سقف های کشسان از پی […]
ژانویه 27, 2020
سقف کشسان

سقف های کششی

سقف کشسان چیست؟ سقف های کششی یک تکنولوژی مدرن در سطح پوشش های داخلی خانه است که نخستین بار کمپانی باریسول آن را ابداع کرد و به […]
دسامبر 1, 2019

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻘﻒ ﮐﺸﺴﺎن ﮐﺎرﯾﻨﺎ اﺳﮑﺎی ﺳﻔﺎرش دﻫﯿﻢ

ﺟﻬﺖ ﺳﻔﺎرش ﺳﻘﻒ ﮐﺸﺴﺎن ﮐﺎرﯾﻨﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده و ﭘﺲ از راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺮح دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ در […]