admin

دسامبر 1, 2019

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻘﻒ ﮐﺸﺴﺎن ﮐﺎرﯾﻨﺎ اﺳﮑﺎی ﺳﻔﺎرش دﻫﯿﻢ

ﺟﻬﺖ ﺳﻔﺎرش ﺳﻘﻒ ﮐﺸﺴﺎن ﮐﺎرﯾﻨﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده و ﭘﺲ از راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺮح دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ در […]